Semalt SEO üçin ädimme-ädim gollanma hödürleýär

Her gün iki milliondan gowrak blog ýazgysy çap edilýär. Şeýlelik bilen, myhmanlaryňyza okamak üçin ýokary hilli zatlar bermeseňiz, internetde ýaşamagyňyz mümkin däl. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, diňe makalalaryňyz gowy ýazylan we köp maglumatlary öz içine alýan blogyňyzy üstünlikli edip bilersiňiz diýýär. Dürli blogçylar SEO hakda hiç zat bilmeýärler. Internetde togsan göterimden gowrak tejribe gözleg motory bilen başlaýan dünýäde, Google-yň birinji sahypasynda görkezmek diňe SEO-ny dogry ýerine ýetiren bolsaňyz mümkindir.

SEO näme?

Gözleg motory optimizasiýasy, gözleg motorynyň netijelerinde web sahypaňyzy görünmek üçin käbir usullary we usullary öz içine alýan prosesdir. Bu usullar tölenýär ýa-da tölenilmeýär we birnäçe aýyň içinde sahypaňyzyň ygtybarlylygyny we görnükliligini üpjün edýär. SEO ýa-da gözleg motory optimizasiýasy, gözleg ulgamlary netijelerinde görkezmek üçin sahypaňyzy we mazmuny optimizirlemekden ybaratdyr. Gözleg motorlary sahypaňyza has gowy dereje berip biler ýaly SEO-ny ýerine ýetirmek möhümdir. Mysal üçin, nahar taýýarlamagyň usuly barada makala ýazan bolsaňyz, gözleg motorlarynyň "nahar" we "nahar reseptleri" sözlemlerini gözleýän adama görkezmegini isleýärsiňiz. Gözleg motory optimizasiýasy bilen, makalaňyzy görmek we köp traffik almak mümkin.

Gysgaça syn

Indi sorag gözleg motorlary makalalaryňyzy ýa-da web sahypaňyzy nädip tertipleşdirer? 90% -den gowrak onlaýn tejribe gözleg motorlaryndan başlaýar, 65% -den gowrak adam muny etmek üçin Google-dan peýdalanýar. Şonuň üçin ilkinji ädim Google gözleg netijeleri üçin sahypaňyzy optimizirlemekdir. Onlaýn ýagdaýda pul gazanmak isleseňiz, ýokary hilli blog ýazgylaryny ýazmaly we olara degişli açar sözleri goşmaly bolarsyňyz. Mundan başga-da, Google gözleg netijelerinde görünýän makalalary, önüm synlaryny ýa-da täzelik ýazgylaryny beýleki sahypalarda baglanyşdyrmaly bolarsyňyz.

Ak şlýapa vs. Gara şlýapa

SEO başlamazdan ozal ak şlýapa SEO bilen gara şlýapa SEO arasyndaky tapawudy bilmek möhümdir. Gözleg motory optimizasiýasynyň oýun çalşygydygyny aýdyp bileris, ýöne dogry strategiýalary kabul etmeli bolarsyňyz. Uzak möhletli sahypaňyz üçin gowy dereje isleseňiz, ak şlýapa SEO bilen gitmeli we mazmunyňyzy diňe gözleg motorlary üçin optimizirlemeli. Ak şlýapa SEO, dowamly onlaýn işewürlik gurmagyň usulydyr, gara şlýapa SEO bolsa gözleg motorynyň netijelerinde web sahypaňyzy ýakyn wagtda bozjak bikanun usuldyr.

Sahypada SEO vs. Sahypadan daşary SEO

Sahypadaky SEO açar sözleriň ulanylmagyny, meta belliklerini ýazmagy, meta düşündirişini we gözleg motorynyň netijeleri üçin mazmunyňyzy we sözbaşylaryňyzy optimizirlemegi öz içine alýar. Sahypadan daşary SEO, sahypaňyzyň baglanyşyklaryny myhman ýazgylary arkaly guranyňyzda, blog ýazgylaryňyza käbir teswirleri alanyňyzda we sosial media torlaryndan okyjylary çekeniňizde.

Netije

Netijede, ýokary hilli mazmun ýazmaly we başgalaryň eserlerini göçürmekden saklanmaly diýesim gelýär. Bu islenýän netijeleri bermez we gözleg motorlary ýakyn wagtda web sahypaňyzy gara sanawda görkezer. Mazmunyňyzy aňsatlaşdyrmak mümkin däl bolmagy mümkin; has köp adamy özüne çekmek we sahypaňyzyň umumy işleýşini gowulandyrmak üçin sosial media profillerini döretmeli bolarsyňyz.